Tishrei 4 Reflection

Watch Rabbi Dean Kertesz’ reflections for Tishrei 4.