Tishrei 3 Reflection

Watch Rabbi Dean Kertesz’ reflections for Tishrei 3.