Rabbi’s Drash Rosh Hashanah Morning 5781

Watch Rabbi Dean Kertesz’morning Rosh Hashanah drash.