Rosh Hashanah 5781 Shofar Service

Watch the Rosh Hashanah Shofar service.