High Holy Days Drashot 2014

Read Rabbi Dean’s High Holiday Sermons:
pdfErev Rosh Hashanah sermon
pdfMorning Rosh Hashanah sermon
pdfKol Nidre sermon
pdfYom Kippur sermon