Rabbi’s Drash Rosh Hashanah Evening 5781

Watch Rabbi Dean Kertesz’evening Rosh Hashanah drash.